Miljö

  • Jämtlands Trädfällare använder bara nya motorsågar som körs på alkylatbensin och biokedjeolja. Vi försöker ständigt minimera transporter genom att samköra uppdrag i samma område.

Trädfällningar, gallring, avverkning